Ochrona Kukurydzy

Ochrona Kukurydzy

OCHRONA PRZED CHWASTAMI

Kukurydza jest rośliną o szczególnej wrażliwości na zachwaszczenie. W odróżnieniu od zboża,
kukurydza siana jest punktowo w szerokich międzyrzędziach. Zostawia glebę „nagą” na czas
początkowego okresu wegetacji. Stwarza to doskonałe warunki do wschodów i intensywnego
rozwoju chwastów. Mają one wówczas swobodny dostęp światła i mogą bardzo skutecznie
konkurować z kukurydzą o wodę i składniki pokarmowe. Niezwalczane zaczynają dominować i
powodować znaczną utratę plonu. Obecność nasion chwastów w paszy sporządzonej z kukurydzy
niekorzystnie wpływa na zdrowie i produkcyjność zwierząt. Niektóre z nich wykazują działanie
trujące. Dlatego wyeliminowanie chwastów ma decydujące znaczenie w powodzeniu uprawy
kukurydzy i to chwastom poświęcony w głównej mierze zostanie ten artykuł.


Zabieg doglebowy
Część rolników po zasiewach przystąpiła do doglebowego zabiegu odchwaszczającego. Warunki nie
były sprzyjające, zarówno pod kątem temperatury, jak i wilgotności gleby. Większość herbicydów
doglebowych może być stosowana w warunkach dobrego uwilgotnienia, co umożliwia ich
przeniknięcie do gleby. Bardzo ważna jest staranna uprawa gleby, gdyż w grudach znajdują się
nasiona, które nie są zwalczane przez herbicydy, a w okresie dalszej wegetacji, pod wpływem
wilgoci, są uwalniane i powodują zachwaszczenie.
Herbicydy doglebowe działają na chwasty kiełkujące w glebie, a także na formy wykiełkowane. W
warunkach suszy skuteczność ich działania jest ograniczona. W ochronie przedwschodowej,
herbicydy w większości przypadków aplikuje się bezpośrednio po siewie, przed wchodami
kukurydzy. Umożliwia to wczesne wyeliminowanie chwastów, a zatem kukurydza od samego
początku ma dobry dostęp do wody, składników pokarmowych i światła.
Doglebowo przed siewem
W warunkach suszy, w przypadku niektórych herbicydów doglebowych, zaleca się ich stosowanie
przed siewem kukurydzy, wymieszanie z glebą lekką broną, na głębokość 3-5cm. Dotyczy to
herbicydu Dual Gold 960EC . Preparat ten niszczy: chwastnicę jednostronną, palusznika krwawego,
psiankę czarną oraz włośnicę zieloną.
Analizując skuteczność herbicydów doglebowych, dwoma najczęściej pojawiającymi się w
zachwaszczeniu wtórnym są komosa biała i chwastnica jednostronna. Warto dobrać do zabiegu
poprawkowego takie preparaty, które będą charakteryzowały się wysokim poziomem zwalczaniatych gatunków.

                                                                        KOMOSA BIAŁA

 

                                                           CHWASTNICA JEDNOSTRONNA
Doglebowo po siewie
Innym sposobem, zyskującym na znaczeniu, jest aplikacja herbicydów doglebowych, we wczesnych
stadiach, po wschodach, do 2-3, niekiedy maksymalnie do 4 liści kukurydzy. Stosowane są w ten
sposób Adengo 315 SC (izoksaflutol + tienkarbazon) używany w walce m.in. z chwastnicą
jednostronną, fiołkiem polnym, gwiazdnicą pospolitą etc. oraz Lumax 537,5 SE (metolachlor-S,
mezotrion, terbytyloazyna) – 1-3 liści. Krótko po wchodach można stosować też Pendigan 330 EC
oraz Stomp 400 SC
Powschodowe zwalczanie chwastów                                                                                                   W przypadku stosowania tych herbicydów, istnieje możliwość likwidacji szerszej gamy roślin niepożądanych, w tym także uciążliwych, jednorocznych (rdest powojowy) i wieloletnich
dwuliściennych (ostrożeń, powój), oraz jednoliściennych (perz).
Przed wschodami kukurydzy a po wschodach chwastów:
Zalecana dawka Roundup Flex 480 to 1,5-2,25 l/ha. Preparat należy stosować koniecznie przed
wschodami kukurydzy, na wschodzące chwasty. Substancją aktywną jest glifosat o działaniu
nieselektywnym, więc niszczy wszystko co zielone!
Od wschodów do drugiego liścia możemy zastosować Pendigan 330 EC, zawierający pendimetalinę.
Przeznaczony jest do usuwania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych. Alternatywą
jest Adengo 315 SC. Zawiera on 2 wzajemnie uzupełniające się substancje czynne, należące do
różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
Od drugiego do piątego liścia zaleca się stosowanie w dawce 0,2 kg/ha Mocarz 75WG. Zawiera dwie
substancje czynne z różnych grup chemicznych. Obejmuje szerokie spectrum zwalczania gatunków
dwuliściennych.
Od drugiego do szóstego liścia mamy do wyboru całą gamę preparatów.

Mustang 306 SE działa na jednoroczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne.
Maister 310WG likwiduje dwuliścienne i jednoliścienne. (Maister 310 WG stosować tylko łącznie z
adiuwantem (środek wspomagający). Zaleca się stosowanie adiuwanta MERO 842 EC w dawce 2
l/ha.)
Z kolei znany wszystkim Titus 25 WG zwalcza perz właściwy i roczne chwasty jednoliścienne
(chwasty prosowate) oraz niektóre dwuliścienne.
Nikosulfurony: Ikanos 040 OD, Ipanema 040 OD, Nikosar 060 OD, Nitya 040 SC uporają się z perzem nikosar, ikanos, mentum, titus, lumax maister-zawsze najlepsze ceny
właściwym i rocznymi chwastami jednoliściennymi a także niektórymi dwuliściennymi.
Elumis 105 OD poza nikosulfuronem zawiera mezotrion, który działa na jednoroczne chwasty jednoi
dwuliścienne.
Od czwartego do szóstego liscia możemy zastosować trzyskładnikowy Maister Power 42,5 OD,
który atakuje gatunki dwuliścienne i jednoliścienne (w tym perz właściwy). Zeagran 340 SE
przeznaczony jest do walki z jednorocznymi chwastami dwuliściennymi w kukurydzy. Bromoksynil,
zawarty w preparatach Emblem 20 WP oraz Bromotril 250 SC, poradzi sobie z jednorocznymi
chwastami dwuliściennymi.
OCHRONA PRZEZ CHOROBAMI GRZYBOWYMI
Problematycznymi chorobami, mającymi niekiedy charakter epidemiczny, są głownia guzowata
kukurydzy na łodygach i kolbach oraz fuzaryjna zgnilizna łodyg, a także fuzarioza kolb. Należy się
przed nimi uchronić, wybierając odmiany wykazujące podwyższoną odporność na ich porażenie.
Do często występujących chorób grzybowych w kukurydzy należą żółta plamistość liści kukurydzy
oraz drobna plamistość liści kukurydzy. W obu przypadkach pomocna nam będzie azoksystrobina,
którą znajdziemy w preparatach takich jak: Korazzo 250 SC oraz Tazer 250 SC.


                                                                        DROBNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KUKURYDZY

                                                                               ŻÓŁTA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KUKURYDZY
OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI
Od trzeciego liścia możemy rozpocząć walkę ze szkodnikami. Pierwszym, po który możemy sięgnąć
jest Proteus 110 OD. W dawce 0,5 l/ha pomoże nam uporać się z ploniarką zbożówką.

                                                                                       PLONIARKA ZBOŻÓWKA


Od trzeciego liścia do końca rozwoju ziarniaków możemy zastosować Karate Zeon 050 CS. Zawarta
w nim lambda-cyhalotryna należy do grupy pyretroidów, a te najskuteczniej działają w temperaturze
poniżej 20 stopni Celsjusza.
Od rozwoju wiechy do kłoszenia to walka z omacnicą
Omacnica prosowianka jest bardzo niebezpiecznym szkodnikiem. Szkody przez nią wyrządzone nie
tylko dotyczą samego pędu, liści, ale również zawiązków kolby oraz zawiązków kwiatów w tej kolbie.
W związku z tym ziarniaki są słabo wykształcone, jednocześnie bardzo często przed zbiorem rośliny
wyłamują się, co utrudnia zbiór. Ponadto omacnica prosowianka i jej uszkodzenia są idealnymi
wrotami do chorób grzybowych, np. dla grzybów z rodzaju fuzarium, co potem obniża nam plon i
jego jakość.

                                                                     OMACNICA PROSOWIANKA


Oprócz pyretroidów, takich jak Karate Zeon 050 CS, możemy skorzystać z Proteusa 110 OD,
zawierającego tiachlopryd oraz deltametrynę, a także ze Stewarda 30 WG, o substancji aktywnej
indoksakarb. Uchronią plon dodatkowo przed zachodnią kukurydzianą stonką korzeniową.

Więcej informacji produktowych na http://rolno-ogrodniczy.pl

Aby uzyskać pożądany plon z uprawy należy pamiętać aby chronić kukurydzę ze wszystkich
możliwych frontów. Pomocna będzie integrowana ochrona. Nad chemiczne metody zwalczania
organizmów szkodliwych przedkładać należy metody biologiczne, fizyczne i inne metody
niechemiczne. Odpowiednia agrotechnika, płodozmian, stosowanie odmian odpornych lub
tolerancyjnych oraz materiału siewnego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji mają bardzo duży
wpływ na uprawę. Ważne, aby stosować środki higieny fitosanitarnej (takich jak regularne
czyszczenie maszyn i sprzętu wykorzystywanego w uprawie roślin), aby zapobiec rozprzestrzenianiu
się organizmów szkodliwych a także stosowanie środków ochrony roślin w sposób ograniczający
ryzyko powstania odporności u organizmów szkodliwych. Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty,
możemy spodziewać się wysokich, zdrowych plonów.